Anasayfa
Listelerim
Ürünler
Horeca
ANKA Grooss
ANASAYFA KURUMSAL E-ARŞİV HORECA MAĞAZALARIMIZ İNSAN KAYNAKLARI
ANKA Grooss
İŞLETMELER İÇİN HORECA Ürün listesi hazırlamak için giriş yapınız.
Üye Ol
ANKA Grooss
LİSTELERİM SİPARİŞLERİM ADRESLERİM OTURUMU KAPAT

1. MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, ‘‘veri sorumlusu’’ sıfatıyla Anka Gross Alışveriş Hizmetleri A.Ş. (Şirket) olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1.1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Tarafınıza ait kişisel veriler Ad Soyad, Doğum tarihi, T.C. Kimlik No, e-posta adresi, telefon no, meslek KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara ve Anka Gross Alışveriş Hizmetleri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçleri nin Yürütülmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için Hard Copy, Web Tabanlı Yazılım yöntemlerle otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak KVKK m. 5 ve 6. hükümlerine uygun olarak; veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; şirketimizin internet sitesinde yer alan Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasından ulaşabilirsiniz.

1.2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, şirket tarafından ‘‘veri sorumlusu’’ sıfatıyla KVKK ve mevzuat gereğince sizin de bilginiz dâhilinde ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak aşağıda listelenen yurt içi ve yurt dışı alıcı gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilir. Aşağıda yurt içi ve yurt dışı alıcı grupları ile aktarım amaçları listelenmektedir. Yurt içinde ticari amaç sebeplerine dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir. Yurt içi alıcı grupları:
 • Tedarikçiler (Ticimax, Figen Soft……………)
Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.

1.3. Kişisel Verilerin Güvenliği

Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ve ‘‘veri sorumlusu’’ olması nedeniyle, veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü taşımaktadır. Bu nedenle şirketimiz,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak
amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bunun yanında şirketimiz kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır. Şirketimiz, işlediği kişisel verileri; KVKK ve diğer mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamamakta, paylaşmamakta, aktarmamakta, ifşa etmemekte ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.

1.4. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Tüm talepleriniz için internet sayfamızda yer alan ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile şirketimize iletebilirsiniz. Şirket tarafından KVKK’nın 11. maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz, en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır. Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir.
 • Kişisel verinizin şirket tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin imzalı bir nüshasını Macun Mah. Bağdat Cad. No:95 Ece İş Merkezi A Blok Kat:6 Gimat/Yenimahalle/ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya başvuru formunu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.